Klezmer Conservatory Band / Dance Me to the End of Love
Album: Dance Me to the End of Love   Collection:World
Artist:Klezmer Conservatory Band   Added:Jul 2000
Label:Rounder Records  

Recent Airplay
1. Nov 24, 2016: Melange
Dance Me to the End of Love
4. Aug 24, 2005: the jewish alternative
Di Mekhutonim Geyen
2. Jun 02, 2016: Melange
Dance Me to the End of Love, Di Mekhutonim Geyen
5. Jul 06, 2005: the jewish alternative
Bukharester Bulgar
3. Oct 28, 2005: the jewish alternative
Yism'khu
6. Mar 17, 2005: the jewish alternative
Beresh Katz Bulgar

Track Listing
1. Bukharester Bulgar   10. Shlof in Zisn Ru
2. Di Mekhutonim Geyen   11. Dem Rebn's Nign
3. Dance Me to the End of Love   12. Der Terk in America
4. Taxim   13. Beresh Katz Bulgar
5. Skotshne #60 a La Merlin   14. Yism'khu
6. Zol Nokh Zayn Shabes   15. Nokh Eyn Tantz
7. Hora / Moscowitz Medley   16. Der Gasn Nign
8. Freylekh Zayn   17. Biz in Vaysn Tog Arayn
9. Bublitchki   18. Khasene Tantz
  19. Dobranotsh