Hano, Shoji / Hano, Shoji
Album:Hano, Shoji Collection:General
Artist:Hano, Shoji Added:Jun 2001
Label:<No Label Info> 

Recent Airplay
1.Sep 14, 2001:Umami Jazz Program
Futari NO.2
4.Aug 24, 2001:Umami Jazz Program
Sannin
2.Sep 07, 2001:Umami Jazz Program
Sannin
5.Aug 10, 2001:Umami Jazz Program
Sannin
3.Aug 31, 2001:Umami Jazz Program
Ono NO.1

Track Listing
1.Sannin 4.Ono NO.1
2.Futari NO.3 5.Futari NO.1
3.Kaze 6.Ono NO.3
 7.Futari NO.2