Masada / Beth
Album: Beth   Collection:Jazz
Artist:Masada   Added:Feb 1995
Label:Diw  

Recent Airplay
1. Sep 12, 2003: Memory Select
Ravayah
3. May 24, 2002: Umami Jazz Program
Ravayah
2. Jun 29, 2003: Oh Messy Life
Sahar
4. Mar 08, 2002: Umami Jazz Program
Shilim

Track Listing
1. Piram   6. Achshaph
2. Hadasha   7. Sansanah
3. Lachish   8. Ravayah
4. Rachab   9. Sahar
5. Peliyot   10. Tirzah
  11. Shilim