Bailey, Derek & Min Xiao-Fen / Viper
Album: Viper   Collection:Jazz
Artist:Bailey, Derek & Min Xiao-Fen   Added:Aug 1998
Label:Avant  

Recent Airplay
1. Nov 27, 2021: Music Casserole
Zhu Ye
3. Jun 29, 2003: Oh Messy Life
Zhu Ye
2. Jan 06, 2006: Memory Select
Zhu Ye
4. Mar 09, 2001: Umami Jazz Program
Bai Hua She

Track Listing
1. Bai Hua She   5. Wan Er Wan
2. Huang Qin   6. Xiang Qing Qing
3. Zhu Ye   7. Sha Fen
4. Ba Qing Ye   8. Zhu Shu