Hirayasu, Takashi & B. Brozman / Nankuru Naisa
Album: Nankuru Naisa   Collection:World
Artist:Hirayasu, Takashi & B. Brozman   Added:Nov 2001
Label:World Music Network  

Recent Airplay
1. Aug 23, 2005: At the Cafe Bohemian
Jidai no Nagare

Track Listing
1. Jidai no Nagare   5. Tojo Nite
2. Koza no Machi   6. Chim Don Don
3. Haha no Uta   7. Aitaina
4. Nankuru Naisa   8. Mensoreyo/Toshin Doi
  9. Ayagu