Takase, Aki / Shima Shoka
Album: Shima Shoka   Collection:Jazz
Artist:Takase, Aki   Added:Jan 1994
Label:Enja Records  

Recent Airplay
1. Feb 09, 2013: Music Casserole
Presto V.H.

Track Listing
1. Meraviglioso   7. Rocking in Rhythm
2. Ida Lupino   8. Timebends
3. A.V.S.   9. Dr. Beat
4. Point   10. Hanabi
5. Presto V.H.   11. Giant Steps
6. Shima Shoka   12. Goodbye Pork Pie Hat
  13. Valse Hot